อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

Read More »

กองคลัง

                                                                                                                        …

Read More »

สำนักงานปลัด

                                                                                                                           …

Read More »

กองช่าง

                                                                                                                          …

Read More »

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                                                                                                          …

Read More »