กองคลัง

ss 2557-09-07 at 10.47.11

                                             

                                                                               

อำนาจหน้าที่   

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน   การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลอง  ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานการเงิน

 •     งานรับเงิน เบิก และจ่ายเงิน
 •     งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 •     งานเก็บรักษาเงิน

งานการบัญชี

 •     งานการบัญชี
 •     งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
 •     งานงบการเงินและงบทดลอง
 •     งานแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 •     งานจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
 •     งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 •     งานพัฒนารายได้
 •     งานควบคุมการค้าและค่าปรับ
 •     งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 •     งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 •     งานพัสดุ
 •     งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

Leave a Reply