สำนักงานปลัด

pl1

                                

                                                                   

                                                                  

                               

 

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
งานบริหารทั่วไป

 •     งานสารบรรณ
 •     งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 •     งานบริหารงานบุคคล
 •     งานเลือกตั้ง
 •     งานตรวจสอบภายใน
 •     งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 •     งานสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

งานนโยบายและแผน

 •     งานนโยบายและแผน
 •     งานวิชาการ
 •     งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 •     งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 •     งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี

 •     งานกฎหมายและนิติกรรม
 •     งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
 •     งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
 •     งานระเบียบการคลัง
 •     งานข้อบังคับ อบต.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 •     งานอำนวยการ /งานป้องกัน
 •     งานช่วยเหลือฟื้นฟู / งานกู้ภัย

Leave a Reply