ประชาสัมพันธ์

ส่วนการศึกษา

edu

อำนาจหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา         จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานบริหารการศึกษา

  •     งานพัฒนาบุคลากร
  •     งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ
  •     งานจัดสถานที่เพื่อการศึกษา
  •     งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  •     งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  •     งานส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes