ประชาสัมพันธ์

กองช่าง

ss (2557-09-23 at 07.29.44)

                                                     

                                                     

                                                                     

                                                                      

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานก่อสร้าง

 •     งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 •     งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 •     งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
 •     งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 •     งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
 •     งานวิศวกรรม
 •     งานประเมินราคา
 •     งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 •     งานฝ่ายบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์
 •     งานออกแบบ

งานผังเมือง

 •     งานกำหนดรูปแบบการจัดวางผังเมือง
 •     งานควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร
 •     งานยกเลิกใบอนุญาต

งานประสานสาธารณูปโภค

 •     งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
 •     งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 •     งานระบายน้ำ
 •     งานจัดตกแต่งสถานที่

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes