ประชาสัมพันธ์

สภาพทั่วไปของตำบลโขมง

สภาพทั่วไป

ตำบลโขมงมีพื้นที่ประมาณ 20.88 ตร.กม. หรือประมาณ 12,719 ไร่ มีแม่น้ำน้อยใหญ่ล้อมเกือบรอบมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีปากแม่น้ำออกสู่อ่าวไทย มีเกาะนกเล็ก ที่มีนกนานาชนิด อาศัยอยู่จำนวนมากเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลโขมงประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ 1 บ้านโขมงล่าง                    หมู่ 4 บ้านบนเนิน

หมู่ 2 บ้านโขมงบน                     หมู่ 5 บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี

หมู่ 3 บ้านพงเผลว                      หมู่ 6 บ้านเกาะขวาง

ประชากร

ประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 รวมทั้งสิ้น 2,860 คน แบ่งเป็น

  • ชาย 1,336 คน
  • หญิง 1,524 คน

ที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอท่าใหม่ ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ            ตำบลรำพันและตำบลวังโตนด

ทิศใต้                ติดต่อกับ            ตำบลตะกาดเง้าและตำบลคลองขุด  มีคลองวังโตนดและคลองรำพันเป็นเขตแดน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ            เทศบาลตำบลท่าใหม่และตำบลสองพี่น้องมีคลองวังโตนดเป็นเขตแดน

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ            ตำบลคลองขุดและตำบลรำพัน มีคลองรำพันเป็นเขตแดน

ลักษณะภูมิประเทศ

            ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล น้ำท่วมถึงและมีคลองล้อมรอบคล้ายเกาะในพื้นที่ตำบลโขมงมีคลองประมาณ 14 สาย ในสมัยอดีตใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก พื้นที่ตำบลโขมงจัดว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
หมู่ 5 , ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี, 22170
โทรศัพท์ : 039-433406  โทรสาร : 039-433406
Email : [email protected]

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes