การติดต่อราชการกองคลัง

การชำระภาษีบำรุงท้องที่

กำหนดชำระเดือน มกราคม – เมษายน  ของทุกปี
หลักฐานที่นำมาติดต่อประกอบการเสียภาษี (กรณีแจ้งประเมินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งใหม่ตามแบบ ภบท.5)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , นส.3
    * กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ยื่นแบบ ภบท.5 ให้นำ ภบท.5 หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้ายมาด้วย
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กำหนดชำระเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี
หลักฐานที่นำมาติดต่อประกอบการเสียภาษี
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น ส.3 /สัญญาซื้อขายโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดินหรือโรงเรือน
4. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

การชำระภาษีป้าย

กำหนดยื่นแบบภายในเดือน มกราคม –  มีนาคม  ของทุกปี
หลักฐานที่นำมาติดต่อประกอบการเสียภาษี
บุคคลธรรมดา 
– บัตรประจำตัวประชาชน

นิติบุคคล

– บัตรประจำตัวประชาชน
– หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
* กรณีป้ายเก่า  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว  ควรนำใบเสร็จรับเงินค่าป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย

Leave a Reply