ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ประกาศฯ เรื่องขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่องขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

Read More »

“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” องค์การบริหารส่วนตำบลโขมงร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชนถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนด

Read More »

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

Read More »

ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศฯ นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่องนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมในพื้นที่กำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปี 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง https://itas.nacc.go.th/go/eit/u1cnhj

Read More »

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินคันทางสายทางควาย หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินคันทางสายทางควาย หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในระดับAA

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เข้ารับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในระดับAA จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมตากสิน(ชั้น๔)ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

Read More »

ประกาศเจตนารมย์”สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๖”และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโขมงร่วมประกาศเจตนารมย์”สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๖”และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อน้ำประปา พื้นที่หมู่ 5-4 ตำบลโขมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อน้ำประปา พื้นที่หมู่ 5-4 ตำบลโขมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »