ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

กิจกรรม Kick Off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลโขมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และฝ่ายปกครองตำบลโขมง ดำเนินการกิจกรรม Kick Off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโขมง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนให้ครบถ้วน 100% ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย เพื่อร่วมกันลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน Read More »

กิจกรรมมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ม.4, ม.5 และ ม.6)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง มอบหมายให้นายกำจาย ประกอบทรัพย์ รองนายกฯ ร่วมกับ ส.อบต. ม.4, ม.5, ม.6 พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ม.4, ม.5, ม.6 และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลโขมง ม.4, ม.5 และ ม.6 Read More »

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ม.1, ม.2 และ ม.3)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง มอบหมายให้นางปราณี รสฟุ้ง รองนายกฯ ร่วมกับ ส.อบต. ม.1, ม.2, ม.3 พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ม.1, ม.2, ม.3 และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลโขมง ม.1, ม.2 และ ม.3 Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปี 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 039-433406 Read More »

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินกิจกกรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่2 จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี     Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแม่วัยรุ่นและครอบครัว ตามโครงการสวัสดิการแม่วัยรุ่นและครอบครัว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับบ้านพักเด้กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคุณแม่วัยรุ่นและครอบครัวในพื้นที่ตำบลโขมง ตามโครงการสวัสดิการแม่วัยรุ่นและครอบครัว และมอบถุงยังชีพให้แก่ทุกครอบครัว Read More »

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายอภิชาติ  วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบลโขมง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลโขมง และมอบถุงยังชีพให้แก่ทุกครัวเรือน   Read More »

กิจกรรมโครงการ บวร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง นำโดยนายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันสุนัข-แมว จรจัด เพื่อควบคุมและลดอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์จรจัด และฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตามโครงการ บวร ร่วมใจกัน เมืองจันทื ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี Read More »

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สมุนไพรต้านโควิด

วันที่ 31 มกราคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโขมง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโขมง ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ต้านภัย โควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโขมง Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes