กิจกรรม

รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในระดับAA

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เข้ารับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในระดับAA จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมตากสิน(ชั้น๔)ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

Read More »

ประกาศเจตนารมย์”สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๖”และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโขมงร่วมประกาศเจตนารมย์”สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๖”และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

Read More »

กิจกรรม Kick Off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลโขมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และฝ่ายปกครองตำบลโขมง ดำเนินการกิจกรรม Kick Off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโขมง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนให้ครบถ้วน 100% ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย เพื่อร่วมกันลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

Read More »

กิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกันยายน 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในช่วงเดือนกันยายน 2565 ณ พื้นที่โดยรอบ หมู่ที่ 1-2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Read More »

กิจกรรมการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการในพื้นที่ตำบลโขมง

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ได้ดำเนินงานกิจกรรมการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการในพื้นที่ตำบลโขมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Read More »

กิจกรรมอำนวยความสะดวกบริการรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโขมง เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย หรือเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ได้ดำเนินงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกบริการรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโขมง เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย หรือเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล ในปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่โดยรอบ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Read More »

กิจกรรมอำนวยความสะดวกบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลโขมง เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย หรือเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ได้ดำเนินงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลโขมง เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย หรือเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล ในปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่โดยรอบ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ 2565 (Thailand Rabies Awards 2022)

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ 2565 (Thailand Rabies Awards 2022) จากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

Read More »

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง รับมอบเกียรติบัตรรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น จากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

Read More »

โครงการจัดอบรมและรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมและรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมประถมใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

Read More »