ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ อบต. เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ อบต. เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้ง 6 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโขมง เพื่อสำรวจปัญหาหรือความต้องการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการ และนำปัญหาหรือความต้องการที่ประชาคมหมู่บ้าน ที่มีมติเห็นชอบนำมาจัดทำแผนพัฒนา เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง นำโดยนายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับอำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโขมง ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี Read More »

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันสุนัข-แมว จรจัด ปี 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง นำโดยนายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันสุนัข-แมว จรจัด เพื่อควบคุมและลดอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์จรจัด และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลโขมง จำนวน 38 ตัว ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดโขมง Read More »

โครงการจัดการขยะ ปลูกจิตอาสา สู่นวัตกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง นำโดยนายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมโครงการจัดการขยะ ปลูกจิตอาสา สู่นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ณ วัดเสม็ดโพธิ์ศรีฯ Read More »

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง นำโดยนายอภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโขมง มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมงทั้ง 2 ท่าน เป็นตัวแทนมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโขมง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทั้ง 6 หมู่ เพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง   Read More »

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2654

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง นำโดยนายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าใหม่ ฝ่ายปกครอง และอปพร. ตำบลโขมง ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง 1 มกราคม 2564 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณหน้าป้อมยามชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes