Monthly Archives: June 2023

“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” องค์การบริหารส่วนตำบลโขมงร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชนถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนด

Read More »