ประชาสัมพันธ์

สถานที่ต่างๆ

สถานที่สำคัญ

ตำบลโขมงมีวัด 2 แห่ง คือ วัดโขมงและวัดเสม็ดโพธิ์ศรี  มีสถานศึกษา 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)  และโรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร) มีมหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี Read More »

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ตำบลโขมงมีพื้นที่ป่าชายเลน  2,000  ไร่ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   สภาพของป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์น้ำชุกชุม ทำให้ชาวบ้าน มีรายได้จากการหาสัตว์น้ำจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes