ข้อมูลพื้นฐาน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

เนื่องจากระกำเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลโขมง เมื่อผลผลิตราคาตกต่ำ กลุ่มแม่บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี หมู่ 5 ตำบลโขมง ได้รวมกลุ่มเพื่อนำระกำมาแปรรูปเป็น ระกำแก้ว ระกำแก้ว เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของตำบลโขมง

Read More »

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประชากรของตำบลโขมง  ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทำสวนระกำ  และสละ ซึ่งปัจจุบันได้นำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นระกำแก้ว  ระกำผง  และได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้า “หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)”  ระดับ  5  ดาว  ของตำบลโขมง     มีผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรเสม็ดโพธิ์ศรีและยังมีการปลูกพืช ทางเลือกคือ  “แก้วมังกร” ในปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ในการปลูกเป็นจำนวนมากเนื่องจากราคาดีและผลผลิต

Read More »

สภาพทั่วไปของตำบลโขมง

สภาพทั่วไป ตำบลโขมงมีพื้นที่ประมาณ 20.88 ตร.กม. หรือประมาณ 12,719 ไร่ มีแม่น้ำน้อยใหญ่ล้อมเกือบรอบมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีปากแม่น้ำออกสู่อ่าวไทย มีเกาะนกเล็ก ที่มีนกนานาชนิด อาศัยอยู่จำนวนมากเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลโขมงประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 บ้านโขมงล่าง                    หมู่ 4 บ้านบนเนิน หมู่ 2 บ้านโขมงบน                     หมู่ 5 บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี หมู่ 3 บ้านพงเผลว                      หมู่ 6 บ้านเกาะขวาง ประชากร ประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 รวมทั้งสิ้น 2,860 คน แบ่งเป็น ชาย 1,336 คน หญิง 1,524 คน ที่ตั้ง             องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง …

Read More »

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

1. การแข่งเรือหางยาว ถือเป็นงานประเพณีที่มีมานานแล้ว โดยจะจัดให้มีทุกปีซึ่งเรือหางยาวที่นำมาแข่งขันบางครั้งก็เป็นเรือหางยาว จากจังหวัดอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเช่นกัน  บริเวณที่จัดการแข่งขันเรือหางยาวคือ  ลำคลองหน้าวัดโขมง  ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนในตำบล

Read More »

ประวัติและความหมายตราสัญลักษณ์

ตรา อบต. ตรงกลาง เป็นรูปดอกโขมง กล่าว กันว่าในอดีตตำบลตำบลโขมงเป็นท้องทุ่งกว้างเต็มไปด้วยต้นโขมงงอกอยู่ทั่ว บริเวณเวลาออกดอกมองเห็นแลขาวไปทั่วทุ่ง ซึ่งลักษณะของ ดอกโขมง  ดอกสีขาว   ก้านสีเขียว  เป็นที่มาของสีประจำตำบล (เขียว ขาว)

Read More »

คำขวัญประจำตำบลโขมง

“ ท่านพ่อหนุนเลื่องชื่อ เลื่องลือรำสวด ที่อวดได้ระกำหวาน เล่าขานอำเภอเก่า ดอกบานขาวชื่อโขมง ”

Read More »

ประวัติ อบต.โขมง

“ ตำบลโขมง ”  เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีท่าเรือ สะดวกในการคมนาคมติดต่อค้าขายโดยมีคลองวังโตนดเป็นเส้นทางสำคัญ ในอดีตได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ  เมื่อ พ.ศ. 2440 – 2443 เรียกว่า  “อำเภอโขมง” ที่ว่าการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวังโตนด  เพราะมีชัยภูมิที่ดี อยู่ใกล้ปากแม่น้ำ  เรือใบหรือเรือสำเภาขนาดใหญ่ เดินทางเข้าออกได้โดยสะดวก ต่อมาการคมนาคมเปลี่ยนไป จึงย้ายที่ว่าการไปยังเขาพลอยแหวน ก่อนที่จะย้ายมาตั้งที่ อำเภอท่าใหม่ในปัจจุบัน ในระหว่างที่ได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโขมง 3 ท่าน ดังนี้ 1) หลวงพรมสุภาแพ่ง          พ.ศ. 2440 – 2541 2) หลวงรัตนานครคลัง        พ.ศ. 2441 – 2442 3) หลวงศรีรองเมือง            พ.ศ. 2442 – 2443     ตำบลโขมง ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 …

Read More »