ประชาสัมพันธ์

กฎหมาย

  1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉ.9

  2. พรบ การจัดซื้อจัดจ้าง 2560

  3. พรบ ผู้สูงอายุ

  4. พรบ สภา อบต 2552ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes