ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

กิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการออมในครัวเรือน   กิจกรรมประชุมผู้สูงอายุ   กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ   กิจกรรมการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ     กิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ Read More »

กิจกรรมเพื่อคนพิการ

กิจกรรมวันคนพิการสากล   ตรวจเยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้พิการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี   อำนวยความสะดวกทำบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่คนพิการ   จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes