สภาพเศรษฐกิจและสังคม

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ประชากรของตำบลโขมง  ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทำสวนระกำ  และสละ ซึ่งปัจจุบันได้นำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นระกำแก้ว  ระกำผง  และได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้า “หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)”  ระดับ  5  ดาว  ของตำบลโขมง     มีผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรเสม็ดโพธิ์ศรีและยังมีการปลูกพืช ทางเลือกคือ  “แก้วมังกร” ในปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ในการปลูกเป็นจำนวนมากเนื่องจากราคาดีและผลผลิต ออกเร็วองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง  สนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพ  และกลุ่มที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสม็ดโพธิ์ศรี  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ชมรมลูกเสือชาวบ้าน  และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยกลุ่มแม่บ้านประกอบกิจกรรมการแปรรูป  ผลผลิตจากระกำเป็น  ระกำแก้ว  และระกำผง

การประกอบอาชีพของชาวบ้านในตำบลโขมง

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกระกำ ปลูกแก้วมังกร ปลูกข่า ทำนา และมีบางส่วนประกอบอาชีพ ประมง เลี้ยงกุ้ง

 

พืชเศรษฐกิจของตำบลโขมง

– ระกำ , สละ , แก้วมังกร, ข้าว , ข่า
– เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายเกสรระกำตัวผู้พันธุ์ดีที่ใช้ผสมดอกสละ

ss 2557-09-07 at 08.11.10

Leave a Reply