ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปี 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 039-433406

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes