ประชาสัมพันธ์

คำแถลงนโยบาย

logo

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
วันอังคารที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
******************************************************

เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
อาศัยความตามมาตรา ๕๘/๕  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ
บัดนี้  กระผม นายอภิชาติ  วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง    โดยนโยบายแต่ละด้านจะเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  เพื่อประโยชน์สุขของ    พี่น้องประชาชนในตำบลโขมง  เป็นสำคัญ
นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมงได้กำหนดไว้มีทั้งหมด ๖ ด้านด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย ๙ ประการได้แก่

๑. พัฒนาตำบลโขมงให้ก้าวไปสู่ชุมชนที่มีความอยู่ดีกินดี เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้มแข็ง
โดยเน้นจุดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจใหม่ที่ทุ่งจระเข้ตาก
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ
๓. ส่งเสริมบทบาทสตรี
๔. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
๕. แปรรูปขยะ
๖. ศูนย์ ไอที เพื่อการศึกษา
๗. น้ำประปาคุณภาพ
๘. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
๙. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับชุมชน
โดยมีรายละเอียดสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในชุมชนให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านที่เป็นถนนลูกรังให้อยู่ในสภาพดีทุกสาย  เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านพัฒนาเป็นถนน คสล.หรือ ลาดยางแคพซีล
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจุดไม่ปลอดภัยหรือไม่มีแสงสว่าง
2. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 ส่งเสริมการศึกษา
-สนับสนุนการศึกษาท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นให้สถานศึกษาในพื้นที่แก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนครู เพื่อเกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน
-จัดให้มีศูนย์ไอทีเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหมู่บ้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
-พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.โขมง  ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัย  เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา    เด็กเล็กน่าอยู่
2.2 ส่งเสริมการศาสนา และสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่ประชาชนเคารพนับถือ
3. นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนา  ให้ความรู้แก่ เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ผู้พิการด้านต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น อาชีพ  ความสามัคคี  ความรู้กฎหมายชาวบ้าน ความรู้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มประชาชนฯลฯ
3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
-สนับสนุนการกีฬาทุกชนิดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และห่างไกลจากยาเสพติด   สร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา เพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับอำเภอ   จังหวัด และระดับภูมิภาค  โดยจัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ในทุกระดับ
-สนับสนุนงบประมาณชมรมกีฬาต่างๆในท้องถิ่น
-จัดให้มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชน
3.3 ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยประชาชนในตำบลโขมง
-สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขให้เกิดการเข้มแข็งสามารถสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ
-สนับสนุนพัฒนาชมรมประชาชนและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเฝ้าระวังภัยด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดุแลสุขภาพตนเองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
3.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยพัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอบต.โขมง       ให้เข้มแข็งโดยให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
-จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบล หมู่บ้านมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอบต.โขมง ป้องกันภัยในหมู่บ้านตนเอง
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ    
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
-จัดให้มีตลาดชุมชนหรือลานค้าชุมชนตามหมู่บ้านส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานการผลิต การจำหน่ายและแปรรูปผลผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของตำบล จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อในรูปแบบต่างๆ

4.3 ส่งเสริมการเกษตร
-จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการทำการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป
-ส่งเสริมและมีการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะที่ราคาตกต่ำ
-สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรในตำบล
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
-จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของตำบลโขมง
5. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาโลกร้อนสร้างเครือข่ายประสานงานในหมู่บ้านที่มีพื้นที่สาธารณะในการปลูกป่าเพื่อชุมชน สนับสนุนการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นประจำทุกปี
-บริหารจัดการขยะมูลฝอยตามครัวเรือนโดยการจัดให้มีที่ทิ้งขยะอย่างถูกสุขลักษณะและมีการแปรรูปขยะเพื่อสร้างรายได้
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
-บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล ประชาชนจะต้องได้รับการบริการที่ดี ความพึงพอใจของประชาชน คือภารกิจของอบต.โขมง
-ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

และนโยบายทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ กระผมและทีมงานผู้บริหารตลอดจนข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของอบต.โขมง  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลโขมงให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ทันสมัยเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานรุ่นต่อไป

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes