คำแถลงนโยบาย

logo
คำแถลงนโยบาย
ของ
นายอภิชาติ  วิสิทธิวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
วันที่  7  มกราคม  พ.ศ.  2565
***************************************************

เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ทุกท่าน

ข้าพเจ้านายอภิชาติ  วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง จากการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง   กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2564  ได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจกให้แก่สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ในโอกาส การแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2565  รวมทั้งเพื่อประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทกำหนดของมาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.25๖2

นโยบายการบริหารงานนี้  จัดทำขึ้นโดยการศึกษา  วิเคราะห์  ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ที่ต้องทำ  และที่อาจทำได้ตามระเบียบกฎหมาย  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560–2564)  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง  รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   นโยบายเร่งด่วนของจังหวัด  และประการสำคัญยิ่งที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในตำบลโขมง  และเป็นนโยบายที่ได้เสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาระหว่างการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  นโยบายที่ได้กำหนด  และที่จะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เพื่อจะใช้เป็นกรอบกำหนดแนวทางในการบริหารพัฒนาในระยะเวลา  4  ปี  ดังนี้

นโยบายกรอบกำหนดแนวทางดำเนินการในด้านต่างๆ  ประกอบด้วย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก  และถนนสายรองให้มีสภาพดี ได้มาตรฐาน
1.2 สนับสนุนให้มีการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ  เพื่อการเกษตร  และเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอมากยิ่งขึ้น ทั้งโดยการดำเนินการเอง  และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.3 ขยายเขตเพื่อเชื่อมต่อระบบน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค    ทั้งโดยการดำเนินการเอง  และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 พัฒนาขยายระบบไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย  ระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  ให้เพียงพอครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  ทั้งโดยการดำเนินการเอง และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ด้านเศรษฐกิจ
2.1 สนับสนุนส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร  และส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลัก  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  มาถือปฏิบัติในการประกอบอาชีพต่างๆ
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การฝึกอาชีพ  ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  แปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มอาชีพ

3.ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
3.1 สนับสนุนส่งเสริมการน้อมนำหลัก  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9  มาถือปฏิบัติตั้งแต่ระดับปัจเจกชน  ครอบครัว  ชุมชน/หมู่บ้าน และท้องถิ่นตำบล
3.2 พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาส่งเสริม คุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กเล็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
3.3 สนับสนุนการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโขมง
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ให้ทั่วถึง เพียงพอมากยิ่งขึ้น ทั้งโดยการดำเนินการเอง  และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสาน  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ

4.ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
4.1 ดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  และโรคระบาด
4.2 ดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.3 สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ติดเชื้อ
4.4 สนับสนุนให้มีสวนสาธารณะ  และสถานที่ออกกำลังกายในชุมชน

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตำบล
5.2 ดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนหมู่บ้าน และสภาพแวดล้อมภายในตำบลให้มีสภาพดียิ่งขึ้น
5.3 ดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบล
5.4 ควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมิให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในตำบล

6.ด้านการเมือง  การปกครอง และการบริหารจัดการ
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์กรแห่งการต้อนรับ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เต็มใจให้บริการ  โดยยึดหลักการประชาชนและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
6.2 ส่งเสริมเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่และพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง     เสมอภาค และเป็นธรรม
6.3 พัฒนาปรับปรุงงานการจัดเก็บรายได้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรมยิ่งขึ้น  เพื่อนำเป็นรายได้ในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นตำบล
6.4 สนับสนุนให้มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบตำบลโขมง
6.5 บริหารราชการและบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า

นโยบายการบริหารงานที่ได้จัดทำ และแถลงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมงนี้ นอกเหนือจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาของคณะผู้บริหารแล้ว  จะประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับนับถือให้ความไว้วางใจ มอบหมายให้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนตำบลโขมง  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการต่างๆ  กลุ่มองค์กรต่างๆ  และพี่น้องประชาชนตำบลโขมงทุกท่าน  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนร่วมในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นตำบลของเรา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยนโยบายการพัฒนานี้  และความตั้งใจจริงของผมและคณะพร้อมด้วยความร่วมมือสนับสนุนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง และภาคส่วนต่างๆ จะทำให้การบริหารพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามเป้าหมายที่เป็นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน  และความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของท้องถิ่นตำบลตามที่ผมและทุกท่านทุกฝ่ายตั้งเจตนารมณ์ไว้

นายอภิชาติ  วิสิทธิวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

 

Leave a Reply