การติดต่อราชการส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โขมง

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุ 2 ปี ถึง 3 ปีบริบูรณ์ ( ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษา)
1.3 มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

2. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
2.1 สำเนาสูติบัตร
2.2 สำเนาทะเบียนบัตร

Leave a Reply