การติดต่อราชการกองช่าง

การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร

หลักฐานที่นำมาติดต่อ
1. คำขออนุญาต
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. แบบแปลน 5 ชุด
5. สำเนาโฉนดที่ดิน / ส.ค.1 / น.ส. 3ก
6. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน
7. หนังสือมอบอำนาจ
8. หนังสือยินยอมของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
9. หนังสือยินยอมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
10. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารบนที่ดิน
11. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขต/ผนังร่วม
    (กรณีการขออนุญาตต่าง ๆ เอกสารครบจะได้รับอนุญาตภายใน 4 วัน)    * หมายเหตุ  ข้อ 1 , 6 – 11 สามารถขอเอกสารได้ที่ อบต.

การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

หลักฐานที่นำมาติดต่อ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาโฉนดที่ดิน / ส.ค.1 / น.ส. 3ก
4. ค่าธรรมเนียม 500 บาท
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
* หมายเหตุ  ข้อ 5 , 6 กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง

Leave a Reply