ประชาสัมพันธ์

กฎหมาย

 1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉ.9

 2. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560

 3. พรบ.ผู้สูงอายุ

 4. พรบ.สภา อบต 2552ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. กฏกระทรวงฉบับที่ 55

 6. พรบ.ภาษีป้าย

 7. พรบ.การสาธารณสุข

 8. พรบ.องค์การบริหารส่วนตำบล

 9. พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒

 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเงิน

 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ

 12. สรุปกฎหมายท้องถิ่นฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การจัดเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes